2010-01-13

Аналіз ринку франчайзингу 2009 рік. Прогнози 2010

Головна/Про нас/Публікації/Аналіз ринку франчайзингу 2009 рік. Прогнози 2010

Аналіз ринку франчайзингу 2009 рік. Прогнози 2010

Олексанр Ногачевський, 

віце президент Міжнародного інституту бізнесу,

партнер консалтингової компанії "ТРІАРХ"

АНАЛІЗ РИНКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ 2009 РІК. ПРОГНОЗИ 2010

Стаття присвячена розвитку франчайзингу в Україні. Висвітлено основні тенденції розвитку ринку франчайзингу в Україні у 2008–2009 р. Зазначені основні рушійні сили зростання даного напрямку економічної діяльності для України у 2010 рр. Проаналізовано основні проблеми франчайзингової діяльності в Україні.

The article is devoted to the development of franchising in Ukraine. Main trends of franchising market in Ukraine in 2008-2009 years are reflected. Basic motive forces of Ukrainian franchising market growth in 2010 are marked out. The basic problems of franchising activity in Ukraine are analyzed.

В країнах, з розвинутими ринками, малий та середній бізнес складають основу економіки і є каталізаторами для появи і апробації прогресивних ідей в бізнесі. В Україні ж малі та середні підприємства знаходиться лише на стадії розвитку, хоча вже сьогодні область малого і середнього підприємництва охоплює 85 галузей економіки України, а бюджет м. Києва на 53% наповнюється за рахунок відрахувань підприємців, а не великих компаній. В той же час, дії держави у напрямку сприяння розвитку малого та середнього бізнесу зводяться до усунення адміністративних бар’єрів, спрощення порядку ведення бухгалтерського обліку суб’єктами податкової звітності, що створює об’єктивні передумови для формування сприятливого підприємницького середовища. Проте ця обставина не зменшує актуальності створення особливих пільгових умов, покликаних насамперед захистити їх від високих економічних ризиків. Державні заходи, що здійснюються в цьому напрямі, наприклад, преференції для малих підприємств при розміщенні державних замовлень або надання ним державних фінансових та інших ресурсів, через жорсткі бюджетні обмеження здатні охопити лише незначну кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, що недостатньо для підтримки їх розвитку. Останнє положення обумовлює необхідність пошуку нових рішень, реалізація яких з одного боку здатна компенсувати відсутність належного державного фінансування малих та середніх підприємств, а з іншого боку забезпечити їм режим "найбільшого сприяння", тобто пільговий режим функціонування. У цьому контексті звертає на себе увагу концепція франчайзингу або система "пільгового" підприємництва, яка в сучасних умовах у світі набуває все більшого поширення та актуальності.

Вивченням теорії франчайзинга займаються такі іноземні вчені: Дельтей Ж., Котлер Ф., Ламбен Ж., Мендельсон М., Шейн С., а також вітчизняні: Ковальчук Н.О., Широбокова Н.М., Шкромада В.В., Кошелеві Є.Г., Ляшенко В.І. та ін. Але незважаючи на кількість публікацій з цієї тематики питання взаємодії франчайзингу з підприємствами малого та середнього бізнесу в Україні залишається відкритим.

Метою даного дослідження є розгляд умов поширення франчайзингу в Україні. Для досягнення поставленої мети головна увага зосереджена на вивченні основних тенденцій розвитку ринку франчайзингу в Україні, розкритті основних причин зростання ринку франчайзингу у 2010 рр., висвітленні головних проблем ведення франчайзингової діяльності в Україні.

Суть франчайзингу полягає у наданні одним суб’єктом підприємницької діяльності (франчайзером) права на здійснення певної діяльності із використанням його торговельної марки, технологій, ноу-хау та інших об’єктів інтелектуальної власності іншому суб’єкту підприємництва (франчайзі) протягом встановленого терміну на обмеженій території і на визначених умовах. Таке право має назву франшизи [ , с. 80].

Так, у Сполучених Штатах Америки у 1991—1993 рр., саме за допомогою франчайзингу було подолано економічний спад країни. Також, як показують дослідження, сьогодні річний обсяг роздрібних продажів у сфері франчайзингу в США сягає більше 40% загального обсягу продажів і оцінюється американськими експертами в більш як в 1 трлн. дол. США [ , ]. Саме тому, на сьогодні, франчайзинг розглядається як успішна модель розвитку бізнесу, яка розпочинає свою діяльність й на Україні.

В Україні за системою франчайзингу вже працюють більше 100 торгових марок не тільки зарубіжних, але й українських [1]. Ключові позиції в розвитку франчайзингових систем займають компанії, які є Майстер Франчайзі і представляють на ринку України західні франшизи, досвід і міжнародні стандарти. Деякі з таких франчайзі уміло комбінують національні і зарубіжні франшизи, досягаючи максимального розширення і задоволення цільової аудиторії.

Компанія "ТРІАРХ" провела дослідження стану ринку франчайзингу в Україні 2008 р. та 2009 р. Результати цього дослідження показали наступне:

1. Найбільш прибутковими є компанії, які розвивають іноземні франшизи. Адже, за критеріями розвитку та грошовим оборотам лідерами ринку франчайзингу є компанії, що представляють західні товари та послуги, такі як "Coca Cola", "Pepsi", "Carlsberg", "InBev", "TNK-BP", "Lukoil", "Empik", "Ліга Інвест", "Дельта Спорт". Однак, до десятки найприбутковіших лідерів ввійшла також одна українська компанія-франчайзер – "Система швидкого харчування" (FFS). Цей факт вказує на те, що українські компанії в майбутньому можуть стати конкурентами іноземним франшизам.

2. Найбільша частка ринку належить франчайзинг-компаніям Майстер франчайзі, які на території України контролюють 30% грошового обороту. До таких компаній відносяться наступні: "EMPIK", "Дельта Спорт", "Ліга Інвест", "Helen Marlene" тощо.

3. Франчайзинг є високоприбутковим та рентабельним бізнесом на Україні. Адже у 2008 р. оборот грошових коштів першої десятки франчайзерів (зазначеної вище) складає близько 1,5 млрд. дол. США., а у першому кварталі 2009 р. – 850 млн. дол. США., що складає половину обороту 2008 р. Таким чином, можна сказати, що у 2009 р. грошовий оборот буде значно більшим ніж у 2008 р. При цьому слід зазначити, що економічна криза 2008 р. відобразилася й на ринку франчайзингу. Адже, спостерігається зниження грошового обороту найбільш прибуткових франчайзерів у середньому та високому сегменті громадського харчування на 30–40%, роздрібній торгівлі – 40–50%, будівництві – 60–70%. Отже, за стабільної економічної ситуації в країні оборот грошових коштів на ринку франчайзингу буде значно більшим.

4. Франчайзинг є економічно вигідним для держави. Адже цей бізнес створює нові робочі місця, що сприяє ефективному функці